Darmowy program PIT 2023 – pewny sposób na zeznanie podatkowe

Jedną z najbardziej popularnych deklaracji podatkowych w zeznaniu podatkowym jest PIT-37. Można go wypełnić wykorzystując darmowy program PIT. Wówczas PITy roczne mogą być wysłane w trybie online do urzędu skarbowego, a na potwierdzenie tego faktu podatnik otrzymuje elektroniczny dokument UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru. Kto jest uprawniony na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych do tego, aby swoją deklarację PIT 37 za 2023 rok wypełnić właśnie na takim druku?

O tym jak wypełnić pit 2023 podpowie dobry program Pit Format 2023 i wykona prawidłowo rozliczenia podatkowe

Podstawy dotyczące druku PIT-37

Zeznanie podatkowe na drukach PIT-37 składają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika, który wypełnia ich PIT-11. Największą grupę takich podatników stanowią osoby, które uzyskują dochody z tytułu pracy na etacie, ze stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy z tytułu wykonywania pracy nakładczej, ale nie tylko.

Również emeryci

Takie samo rozliczenie PIT-37 wybiorą także emeryci i renciści. Wszyscy ci podatnicy nie byli zobowiązani do samodzielnego obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani samego podatku. Jeśli nie jesteśmy pewni, który formularz PIT będzie dla nas odpowiedni, darmowy program PITy 2023 dostępny tutaj podpowie, jaki druk wybrać na podstawie źródła pozyskiwanych dochodów.

PIT-37 w świetle ustawy o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, z takich źródeł jak:

 • służbowy stosunek pracy,
 • stosunek pracy,
 • spółdzielczy stosunek pracy,
 • praca nakładcza,
 • emerytury i renty krajowe,
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • różnorodne stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • prawa autorskie i inne prawa majątkowe,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • płatna praca wykonywana przez tymczasowo aresztowanych lub skazanych,
 • mowa aktywizacyjna.

Ponadto, osoby te

nie mogą prowadzić równocześnie działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-37 nie mogą wypełniać także osoby, które są zobowiązane doliczyć do swojego PIT dochody małoletnich dzieci czy te, które obniżają dochody o straty z lat ubiegłych.

Możliwość wypełnienia PIT 37 online i wysłania pit przez internet.

Skala podatkowa

Istnieją dwie stawki podatku dla podatników składających deklarację PIT-37. Podstawą opodatkowania w PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Ze względu na skomplikowany sposób ustalania kwoty wolnej od podatku, a co za tym idzie podstawy opodatkowania, obliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest tak łatwe. Można jednak posłużyć się interesującym kalkulatorem podatkowym, który jest aktualizowany przez jego twórców w zależności od zmian przepisów podatkowych, których ministerstwo finansów nam nie żałuje.

W zeznaniu rocznym, które pomoże wypełnić darmowy program PIT kwota wolna od podatku będzie automatycznie wyliczona w prawidłowej wysokości.